Splošni pogoji uporabe

Informacije glede obdelave osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, telefonska številka: 05 37 27 200, elektronska pošta: info@komunalaidrija.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Irma Božič, telefonska številka: 05 37 27 231, elektronski naslov: irma.bozic@komunalaidrija.si;

Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebni podatki se zbirajo za namen obveščanja o prekinitvah ali omejitvah oskrbe s pitno vodo, izvajanju vzdrževalnih del na javnem vodovodu in uvedbi ukrepov za zagotovitev skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode ter drugih nujnih obvesti s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode ter ravnanja z odpadki.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

Osebni podatki, ki se obdelujejo, so: ime in priimek, naslov (ulica in hišna številka), telefonska številka in/ali elektronski naslov.

Kategorije uporabnikov, ki obdelujejo te podatke:

Ana Šimenc, Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (ana.simenc@komunalaidrija.si)

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Osebni podatki se hranijo do preklica soglasja (privolitve) oziroma najdlje 5 let od prejema.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitve, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik lahko v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

 • potrditev, katere osebne podatke in za kakšen namen obdeluje Javno podjetje Komunala Idrija, predvidene roke hrambe ter uporabnike, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti,
 • elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo nanj,
 • spremembo, dopolnitev ali popravek njegovih osebnih podatkov, če so le-ti nepopolni ali napačni. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, je na posamezniku.

 

Posameznik ima tudi pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«) in pravico do omejitve obdelave pod določenimi pogoji. Pravica do izbrisa oz. pozabe se lahko uveljavlja v naslednjih primerih:

 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava ali
 • če so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

 

Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih. Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Pravico do izbrisa lahko posameznik brezplačno uspešno uveljavlja samo v primerih, ki so našteti zgoraj.

 

Pravica do omejitve obdelave (blokiranja) se lahko zahteva v primeru:

 • če uporabnik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

 

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

 

Pravico do omejitve obdelave lahko posameznik brezplačno uspešno uveljavlja samo v primerih, ki so našteti zgoraj.

 

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Posameznik lahko soglasje (privolitev) kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala vse do preklica.

 

Informacija o načinu uveljavljanja pravic:

Posameznik lahko svoje pravice uveljavlja na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje po pošti oziroma po elektronski pošti na Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. na kontakte navedene v prvi točki. Pred obravnavo zahteve se od posameznika lahko zahteva, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. V primeru dvoma o istovetnosti posameznika, se lahko njegova zahteva zavrne v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Če želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov podati pritožbo pri nadzornem organu, lahko le-to posredujete na naslov: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).