Sejemska dejavnost

KAJ JE PRODAJA ZUNAJ PRODAJALN
Kot prodaja zunaj prodajaln se šteje prodaja na premičnih stojnicah in iz potujočih prodajaln ter priložnostna prodaja na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.

Na območju občine Idrija so za prodajo blaga zunaj prodajaln določene naslednje površine:

  • V Idriji: Mestni trg in Trg. Sv. Ahacija
  • V Spodnji Idriji: t.i. glavni trg (javna površina v trgovsko poslovnem centru med nizoma A in B)

Prodaja blaga se izvaja vse delovne dni v tednu, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih in sicer:

  • Med tednom: od 8. do 16. ure
  • Ob sobotah: od 8. do 12 ure

Enak urnik velja za sejemske dni. Sejem je organiziran vsakega 3. in 15. v mesecu oz. dan prej, če je 3. ali 15. v mesecu nedelja ali dela prost dan.

Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajaln, mora pred pričetkom prodaje pri Občini Idrija pridobiti ustrezno soglasje.

Vloga za soglasje za prodajo na premičnih stojnicah 

Po pridobljenem soglasju mora s Komunalo Idrija skleniti ustrezno pogodbo. 

KOMUNALA JE UPRAVLJAVEC PRODAJNIH MEST V IDRIJI IN SPODNJI IDRIJI IN:
–  skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
–  organizira vodenje poslovanja prodajnih mest ter razporeja in oddaja v najem prodajna mesta prodajalcem,
–  skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov ter za čiščenje in odvoz snega v zimskem času,
–  izvaja dežurstva v času tržnice,
–  določa cene najema prodajnih mest ter zaračunava in pobira najemnine za najem prodajnih mest, na podlagi predhodno potrjenega cenika s strani Občinskega sveta Občine Idrija.

Komunalni delavci poskrbijo za pravočasno cestno zaporo Trga sv. Ahacija že večer pred sejmom. Redno preverjajo prisotnost sejmarjev, vsakodnevno preverijo prisotnost prodajalcev in jim izdajo potrdilo o plačanem nadomestilu za dnevno prodajo.