Organi podjetja

Skupščina

Skupščino sestavljajta pooblaščenca občin ustanoviteljic. V letu 2022 skupščina deluje v naslednji sestavi: ga. Nataša Kumar (Občina Idrija) in Oton Lahajnar (Občina Cerkno). Predsednika skupščine se izvoli na vsaki skupščini.

Nadzorni svet

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja. Sestavljajo ga: ga. Danica Kržišnik (predsednica-predstavnica Občine Idrija), g. Ivan Rupnik (namestnik predsednice-predstavnik Občine Idrija), g. Franc Lahajnar (predstavnik Občine Cerkno), g. Jure Gantar (predstavnik sveta delavcev) in g. David Vončina (predstavnik sveta delavcev). Funkcijo so prevzeli za obdobje 2019-2023, z izjemo g. Davida Vončina, ki je mandat nastopil 18.05.2021 in nadomestil prejšnjega predstavnika sveta delavcev.

Direktor

Direktorica vodi poslovanje in delo javnega podjetja in javno podjetje zastopa. S 1.4.2020 je bila za štiriletni mandat direktorice imenovana ga. mag. Brigita Šen Kreže, univ.dipl.ekon.