Oglaševanje in plakatiranje

Dejavnost oglaševanja in plakatiranja Komunala izvaja v Idriji in Spodnji Idriji kot izbirno gospodarsko javno službo. Obsega oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za oglaševanje ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.

Komunala kot upravljavec plakatnih mest:

 • sprejema, namešča in odstranjuje plakate;
 • koordinira prosta mesta plakatiranja;
 • vzdržuje, čisti, obnavlja in vodi kataster objektov za oglaševanje (plakatni panoji, stebri in obešanke na drogovih javne razsvetljave);
 • z logotipom označuje objekte za oglaševanje in oglaševalske predmete ter
 • vodi evidenco o razpoložljivih kapacitetah in zaračunanih storitvah oglaševanja.

Za naročilo plakatiranja nas lahko kontaktirate na telefon 05/ 37 27 228 oziroma po e-pošti info@komunalaidrija.si ali na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija pošljite izpolnjeno vlogo

Ker plakatiranje poteka ob ponedeljkih, vam svetujemo, da plakate dostavite na sedeže podjetja do petka ali najkasneje v ponedeljek do 10. ure. 

Med objekte za oglaševanje in plakatiranje, ki se nahajajo na javnih mestih in površinah, kjer ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali drugo pravico, spadajo stalni in začasni objekti. Stalni objekti, na katerih Komunala izvaja izbirno GJS, so:

 • veliki in mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji;
 • stebri in drugi volumski objekti in naprave oglaševanja;
 • obešanke na drogovih javne razsvetljave;
 • slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture;
 • samostoječe table za oglaševanje;
 • obvestilni in usmerjevalni znaki;
 • svetlobni napisi;
 • drogovi za čezcestne transparente.

Začasni objekti za oglaševanje pa so:

 • prenosljivi panoji;
 • panoji, ki jih prenašajo ljudje;
 • zastave;
 • panoji in naprave za oglaševanje na vozilih;
 • površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine;
 • obvestilni in usmerjevalni znaki;
 • drugi podobni premični objekti in naprave.

Za oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih je treba oddati vlogo pri Komunali. Za oglaševanje in plakatiranje na začasnih objektih pa je treba oddati vlogo pri občinski upravi Občine Idrija, ki pred postavitvijo izda soglasje in zaračuna občinsko takso, skladno z določbami Odloka o občinskih taksah v Občini Idrija.

Oglaševanje in plakatiranje na stalnih in začasnih objektih, ki se nahajajo na zemljiščih in objektih, ki niso javna mesta in na katerih Občina Idrija nima lastninske, stvarne ali druge pravice ter na katerih je v skladu z veljavnimi prostorskimi akti možno postavljati stalne ali začasne objekte za oglaševanje, se izvaja po predhodnem soglasju Občine Idrija in v skladu z določbami Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija.

Za oglaševanje se lahko postavi tudi nov objekt, in sicer na predlog izvajalca, organa Občine Idrije ali krajevne skupnosti oziroma na predlog oglaševalca ali investitorja. Več o tem opredeljujeta 13. in 14. člen Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija. O oglaševanju na drugih lokacijah pa več govori 17. člen Odloka. 

Oglaševalski predmeti so vsi plakati in drugi predmeti, ki imajo značaj oglasa, obvestila ali informacije in se nameščajo na objekte za oglaševanje. 

Oglaševanje in plakatiranje se mora izvajati v skladu s sprejetimi moralnimi in družbenimi normami ter kodeksom Slovenske oglaševalske zbornice. Nameščati ni dovoljeno tistih objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega reda in miru.

Komunala Idrija kot izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani Občinskega sveta Občine Idrija. Cena se določi glede na velikost oglaševalskih predmetov, njihovo število in čas namestitve. Cena za posamezen oglaševalski predmet vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.

Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava: 

 • humanitarnim organizacijam;
 • Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
 • organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje glede na občinski odlok.

Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idrija, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.

Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.

Cenik storitev oglaševanja in plakatiranja:

PLAKATIRANJE

Število plakatov                           1-5     6-10  11-15 nad 15
Velikost plakatov
do 0,30 m2Plakatiranje2,46 € 2,12 € 1,97 € 1,63 € 
do 0,30 m2Oglaševanje0,42 €0,42 €0,42 €0,42 €
do 0,60 m2Plakatiranje2,74 €2,40 €2,19 €1,84 €
do 0,60 m3Oglaševanje0,48 €0,48 €0,48 €0,48 €
do 1,00 m2Plakatiranje2,95 €2,57 €2,36 €1,97 €
do 1,00 m3Oglaševanje0,51 €0,51 €0,51 €0,51 €
do 1,50 m2Plakatiranje3,94 €3,43 €3,13 €2,62 €
do 1,50 m3Oglaševanje0,69 €0,69 €0,69 €0,69 €
nad 1,50 m2Plakatiranje5,69 €4,97 €4,53 €3,81 €
nad 1,50 m3Oglaševanje0,99 €0,99 €0,99 €0,99 €

 * Cene ne vsebujejo DDV

 – cene veljajo za čas oglaševanja 1 teden

 – za dodatni teden se obračuna cena v višini 30% cene prvega tedna

– storitev plakatiranja in oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija

OGLAŠEVANJE S TRANSPARENTI IN IZOBEŠANJE TRANSPARENTOV 

Opis storitveEMcena/EMDDV 22%Cena
Oglaševanje s transparentikos/teden26,96 €5,93 €  32,89 €
Oglaševanje v dodatni teden (30%)kos/teden8,09 €1,78 €  9,87 €
Montaža in demontaža ročno Idrijakos27,32 €6,01 €  33,33 €
Montaža in demontaža ročno Sp.Idrijakos34,22 €7,53 €  41,75 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Idrijakos57,63 €12,68 €  70,31 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Sp. Idrijakos69,16 €15,21 €  84,37 €
Hramba (skladiščenje) transparentakos/mesec3,28 €0,72 €  4,00 €
Hramba (skladiščenje) transparentakos/leto4,92 €1,08 €  6,00 €

 – storitev oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija

OGLAŠEVANJE S PANOJI NA OBEŠANKAH NA DROGOVIH JAVNE RAZVETLJAVE IN IZOBEŠANJE PANOJEV

Opis storitveEMcena/EMDDV 22%Cena
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JR kos/mesec15,86 €3,49 €19,35 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JRkos/pol leta13,79 €3,03 €16,83 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JRkos/leto11,99 €2,64 €14,63 €
Oglaševanje s panoji na obešankah na drogovih JRkos/nad 1 leto10,43 €2,29 €12,72 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Idrijakos19,02 €4,18 €23,20 €
Montaža, demontaža (dvigalo) Sp. Idrijakos28,82 €6,34 €35,15 €
Hramba (skladiščenje) panojakos/mesec3,28 €0,72 €4,00 €
Hramba (skladiščenje) panojakos/leto4,92 €1,08 €6,00 €

– storitev oglaševanja se ne zaračuna upravičencem iz 20. člena Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj.

Storitev oglaševanja in plakatiranja se ne zaračunava:

 • humanitarnim organizacijam;
 • Občini Idrija in krajevnim skupnostim za prireditve, ki jih organizirajo;
 • organizatorju volilne kampanje za potrebe volilne kampanje glede na občinski odlok.

Na obešankah na drogovih javne razsvetljave se javnim zavodom in javnim podjetjem v lasti ali solastništvu Občine Idrija, ki delujejo na področju turizma, zagotovi po eno brezplačno oglasno mesto na območju posamezne krajevne skupnosti.

Za oprostitev plačila mora oglaševalec predložiti izvajalcu oziroma občinski upravi 10 dni pred pričetkom oglaševanja vlogo, iz katere je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta.

Upravljanje športnih in kulturnih objektov

Upravljamo športne in kulturne objekte v Občini Idrija

Komunala Idrija upravlja naslednje športne in kulturne objekte v Občini Idrija: 

 • Športno rekreacijski center (ŠRC),
 • Modro dvorano,
 • Športni park Stanko Bloudek,
 • Nogometno igrišče pri Likarci v Idriji s pripadajočimi objekti,
 • Balinarsko dvorano,
 • Rudniško dvorano v Idriji in
 • Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. 

Glavne naloge in aktivnosti v sklopu upravljanja zgoraj navedenih objektov so:

 • koordinacija nujnih vzdrževalnih in rednih del tako v objektih kot njihovi okolici,
 • priprava načrtov in nadzor predvidenih investicijskih vzdrževalnih del,
 • izdelava letnega načrta s terminskim planom tako za izvajanje upravljanja kot rednega vzdrževanja in pregledovanja objektov,
 • vzdrževanje vse pripadajoče opreme in naprav v objektih ter
 • koordinacija kadrovskih, administrativnih ter finančno računovodskih opravil.

Oddajamo prostore v najem

Prednost pri uporabi športnih in kulturnih objektov imajo Osnovna šola Idrija in izvajalci javnih športnih programov. 

Za različne prireditve in kulturne dogodke je možno najeti:

 • Modro dvorano,
 • Športni park Stanko Bloudek,
 • Rudniško dvorano in
 • Večnamensko dvorano v Spodnji Idriji. 

Nudimo pomoč pri organizaciji prireditev in izposojo opreme

Dejavnost upravljanja športnih in kulturnih objektov na Komunali vključuje tudi organizacijo prireditev ter izposojo opreme (šotora, odrov). Naročnikom nudimo prevoz in postavitev opreme, ureditev prometa ter ustrezno ravnanje z odpadki, po potrebi pa tudi druge storitve, za katere smo ustrezno usposobljeni in opremljeni. 

Za najem oziroma uporabo objektov, rezervacijo terminov in druge storitve smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 228 oziroma po e-mailu info@komunalaidrija.si.

Na spodnjem seznamu si izberite in kliknite na vprašanje, ki vas zanima: 

Cenik uporabe in najema javnih športnih in kulturnih objektov

K višini najemnin za izvajanje letnega programa športa v Občini Idrija in za druge dejavnosti, ki se financirajo iz javnih financ, daje soglasje Občinski svet Občine Idrija. 

Športno rekreacijski center

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Male dvorane ŠRCura10,22 €11,19 €
Uporaba Velike dvorane ŠRCura17,86 €19,56 €
Uporaba strelišča ŠRCura10,22 €11,19 €
Najem kabineta v ŠRC 1kos86,10 €105,04 €
Najem kabineta v ŠRC 2kos86,10 €105,04 €
Najem kabineta v ŠRC 3kos61,50 €75,03 €
Najem kabineta v ŠTC – zaprti balkonkos69,41 €84,68 €
Najem prostora ŠRC za fitneskos514,00 €627,08 €

Modra dvorana

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba modre dvorane ura29,24 €32,02 €

Nogometno igrišče pri Likarici

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba nogometnega igriščaura29,24 €32,02 €

Balinišče

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba baliniščaura/stezo4,00 €4,38 €

Rudniška dvorana v Idriji

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Rudniške dvorane – prireditev – nekomercialnakos150,00 €183,00 €
Uporaba Rudniške dvorane – prireditevkos220,00 €268,40 €
Najem poslovnega prostora v Rudniški dvoranikos40,00 €48,80 €

Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji

StoritevKoličinaCena (brez DDV)Cena (z DDV)
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – namizni tenisura/mizo 4,92 €5,39 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – badmintonura/polje4,92 €5,39 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – prireditev – nekomercialnakos150,00 €183,00 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – prireditevkos199,95 €243,94 €
Uporaba Dvorane Sp. Idrija – skupine do 15 osebura16,39 €20,00 €

Opomba: Skladno s sklepom Občinske uprave št.352/-0001/2013-25 z dne 6.9.2017 se za uporabo Večnamenske dvorane v Spodnji Idriji prizna naslednje popuste:

– 10% popusta pri mesečni uporabi

– 20% popusta pri 3-mesečni uporabi

– 30% popusta pri 6-mesečni uporabi
 
Cenik velja od 6.11.2017

Če na vašem računu ugotovite nepravilnost, ga lahko v osmih dneh po njegovem prejemu reklamirate. O postopku oddaje reklamacije si preberite tukaj

Za uporabo Večnamenske dvorane v Spodnji Idriji lahko uporabnikom priznamo naslednje popuste: 

 • 10 % popusta pri mesečni uporabi,
 • 20 % popusta pri 3-mesečni uporabi,
 • 30 % popusta pri 6-mesečni uporabi. 

Komunala Idrija v Idriji in Spodnji Idriji izvaja tudi dejavnost oglaševanja in plakatiranja. V Idriji je na voljo 8 stebrov s skupno površino 60 m2 in panoji v Lapajnetovi ulici s površino 23 m2. V Spodnji Idriji so na voljo 4 oglasni stebri s površino 30 m2. 

Rezervacije plakatnih mest niso možne. Za naročilo plakatiranja nas lahko kontaktirate na telefon 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma nam po e-mailu info@komunalaidrija.si ali na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija pošljite izpolnjeno vlogo. Ker plakatiranje poteka ob ponedeljkih, svetujemo, da na sedež Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, plakate dostavite do petka ali najkasneje v ponedeljek do 10. ure. Za več informacij vam ostajamo na razpolago preko navedenega kontakta.