O podjetju

Zagotavljamo kakovostno bivanje

Komunala Idrija v obliki javnega podjetja oskrbuje uporabnike v občinah Idrija in Cerkno z javnimi dobrinami, ki so nepogrešljive za kakovostno življenje. S storitvami na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, gradbeništva, upravljanja objektov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, vzdrževanja cest in javnih površin si zaposleni Komunale prizadevamo ustvarjati kar najboljše bivalne pogoje za občanke in občane. Dejavnosti, ki jih izvajamo bodisi kot gospodarsko javno službo ali na trgu, naslanjamo na znanje, izkušnje in tradicijo podjetja ter jih prilagajamo potrebam zunanjega okolja.

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

Telefon: 05 37 27 200
E-naslov: info@komunalaidrija.si

Matična številka: 5144647000
Osnovni kapital: 210.935,67 €
Zakonit zastopnik: direktorica mag. Brigita Šen Kreže

Osnovna dejavnost: 36.000 (Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)
Datum vpisa v sodni register: 9. 3. 1990
Registrski vložek: 1/00227/00
Identifikacijska številka za DDV: SI13286218