1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU​

Naziv družbe:

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Telefon: (05) 37 27 200
Elektronska pošta: info@komunalaidrija.si
Spletna stran: www.komunalaidrija.si

Odgovorna oseba:

mag. Brigita Šen Kreže, direktorica podjetja

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2005

Datum zadnje spremembe:

10. 4. 2020
Na elektronskem naslovu info@komunalaidrija.si si lahko katalog naročite v tiskani obliki.

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Seznam večjih organizacijskih enot družbe:

2a.1 POSLOVODSTVO DRUŽBE

KOMUNALA d.o.o., direktorica mag. Brigita Šen Kreže, e-naslov: brigita.sen-kreze@komunalaidrija.si

2a.2 SKUPNE KOMUNALNE SLUŽBE

Letno in zimsko vzdrževanje cest in javnih površin
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 8)
Elektronska pošta: info@komunalaidrija.si

2a.3 VODOVOD, ODPADKI, KANALIZACIJA

Oskrba s pitno vodo
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 6)

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 7)

Ravnanje s komunalnimi odpadki
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 4)

Pogrebna in pokopališka dejavnost
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 5)

2a.4 UPRAVLJANJE

Upravljanje športnih in kulturnih objektov, obračun
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 2)

Upravljanje večstanovanjskih objektov, upravljanje občinskih stanovanj, poslovnih prostorov, upravnih stavb in stavb na podeželju, upravljanje nepremičnin
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 2)
Elektronska pošta: upravljanje@komunalaidrija.si

2a.5 SPLOŠNE STORITVE IN FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Kataster, informatika, izdaja soglasij, javna naročila, finančno-računovodska služba
Telefon: 05/ 37 27 205
Elektronska pošta: info@komunalaidrija.si

Izterjava
Telefon: 05/ 37 27 229
Elektronska pošta: izterjava@komunalaidrija.si

Obračun komunalnih storitev, obračun trg
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 1)
Elektronska pošta: obracun@komunalaidrija.si

Kadrovska služba
Telefon: 05/ 37 27 231
Elektronska pošta: kadrovska@komunalaidrija.si

Zimska služba
Telefon: 05/ 37 27 200 (številka 3)

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za Javno podjetje Komunala Idrija d. o. o.:
mag. Brigita Šen Kreže, direktorica
Telefon: (05) 37 27 226
e-mail: brigita.sen-kreze@komunalaidrija.si

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa s povezavami na vsebino posameznega predpisa

Zakonodaja

Splošna zakonodaja

Predpis Uradni list RS, št.
Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 38/2019
Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. 38/2019
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 18/15
Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v Občini Idrija 144/2022

Pomembnejši predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe itd.), ki vplivajo na poslovanje družbe

Oskrba s pitno vodo

Predpis Uradni list RS, št.
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ
Uredba o oskrbi s pitno vodo 88/12 in 44/22 - ZVO-2
Pravilnik o pitni vodi 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12 in 44/22 - ZVO-2
Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Idrija 144/2022
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16
Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda 88/04 in 71/09
Uredba o stanju podzemnih voda 25/09, 68/12 in 66/16 in 44/22 - ZVO-2
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu 40/17
Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija 18/2014
Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega vira idrijskega vodovoda v Slanicah 40/83
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija 139/2020
Zakon o meroslovju 26/05
Uredba o pitni vodi 61/23

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Predpis Uradni list RS, št.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 64/12, 64/14, 98/15, 75/22, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov 62/08 in 44/22 – ZVO-2
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju 19/2018
Tarifni pravilnik za obračun odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija 62/2018
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Idrija 29/2013

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Predpis Uradni list RS, št.
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 83/12
Uredba o embalaži in odpadni embalaži 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi 70/08 in 44/22 – ZVO-2
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum 37/11 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 39/10 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o odlagališčih odpadkov 10/14, 54/15, 36/16, 37/18 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 14/14 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev 84/18 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 32/06, 65/06, 78/08, 19/10, 68/17 82/18 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 – ZIURKOE, 101/20 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili 105/08 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2
Uredba o odpadnih oljih 24/12 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 34/08 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest 34/08 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 39/10 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah 25/19 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi 55/15, 47/16, 72/18 84/18 – ZIURKOE, 108/20 in 44/22 – ZVO-2
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija 36/2014 34/2015 54/2015
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno 75/2015

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Predpis Uradni list RS, št.
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 62/16 in 3/22 - ZDeb
Odlok o pokopališkem redu v Občini Idrija 70/2017
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno 133/2020
Dovoljenja Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Vzdrževanje občinskih cest in javnih površin

Predpis Uradni list RS, št.
Zakon o javnih cestah 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn
Zakon o varnosti cestnega prometa 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C
Zakon o pravilih cestnega prometa 156/21, 161/21
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest 38/16 in 132/22 – ZCes-2
Pravilnik o rednem vzdrževanju občinskih cest v Občini Idrija 62/2018
Odlok o občinskih cestah v Občini Idrija 50/18
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija 82/20
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija 34/09, 28/12
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija 139/2020

Oglaševanje in plakatiranje

Predpis Uradni list RS, št.
Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija 104/13

Sejemska dejavnost

Predpis Uradni list RS, št.
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija 103/11, 44/12, 107/13, 34/15

2.č Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Irma Božič
Telefon: (05) 37 27 231
e-mail: dpo@komunalaidrija.si

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Družba izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja, ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, uporabi in vzdrževanju oziroma upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 • izdaja projektne pogoje in mnenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo;
 • izdaja smernice za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja z odpadki.

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po vsakokrat veljavni zakonodaji s področja javnih naročil.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Družba pri tem upošteva tudi določbe Zakona o medijih.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja družba

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g Prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu po zaščiti prijaviteljev

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Na podlagi 26. člena ZVOP-1 se katalog zbirk osebnih podatkov z opisom nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.

OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

 • Spletna stran podjetja: www.komunalaidrija.si
 • E-naslov: info@komunalaidrija.si
 • V fizični obliki se dokumenti in informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopni v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani podjetja. Podjetje daje prednost posredovanju podatkov v elektronski obliki, ki jih lahko prosilec po potrebi sam natisne.

STROŠKOVNIK

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja je izdelan cenik, na podlagi katerega naročniku informacij zaračunavamo materialne stroške za pripravo in posredovanje (posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa) teh informacij.

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Analize pitne vode:
  – Poročila o fizikalno kemijskem preskusu pitne vode
  – Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode
  – Izjava o zdravstveni ustreznosti pitne vode
 • Soglasje in druga dokumentacija za priključitev na javno infrastrukturo
 • Obrazložitve storitvenih postavk
 • Navodila za uporabnike (npr. navodila za pravilno ločevanje odpadkov)
 • Vzdrževanje lokalnih cest