IZGRADNJA KANALIZACIJE IN CČN V OBČINI IDRIJA

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – izgradnja kanalizacije in centralne čistilne naprave v Občini Idrija je obsegal rekonstrukcijo in dograditev obstoječe čistilne naprave Idrija na kapaciteto 9000 PE, izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema in rekonstrukcijo neprimerne obstoječe kanalizacije v skupni dolžini 8,53 km, ki bi omogočala kakovostnejše odvajanje odplak v čistilno napravo, s ciljem zagotoviti ustrezno čiščenje za vsaj 95 % populacijskih enot v aglomeraciji Idrija ter izgradnjo oz. rekonstrukcijo padavinskih kanalov v dolžini 2,22 km. Glavni namen projekta je bil vzpostaviti ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Občine Idrija, ki bo v skladu z vsemi zakonodajnimi obveznostmi.

Zanj je Občina pridobila sredstva iz evropskega kohezijskega sklada in od države v skupni višini 6,9 milijona evrov, preostanek pa je sofinancirala iz proračuna. V sklopu projekta nadgradnje ČN Idrija in izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja v mestu Idrija in vzporednih individualnih priključevanj je bilo v letih 2014 in 2015 na novo priključenih 790 novih uporabnikov. V primerjavi z letom 2014 se je v 2015 število (individualnih) odjemnih mest, priključenih na kanalizacijski sistem v mestu Idrija, povečalo za 6,8 %, število (individualnih) odjemnih mest, priključenih na čistilno napravo Idrija pa kar za 11,0 %. Poleg uporabnikov, ki so pred izgradnjo kanalizacijskega sistema odpadno vodo odvajali v greznice, so se na sistem priključili tudi uporabniki, katerih voda se odvajala v kanalizacijo, ki se ni zaključila s čistilno napravo.